BEKÖSZÖNTŐ

Jelen összeállításban azon személyek szerepelnek, akiket Belügyminisztérium Személyzeti Osztálya szigorúan titkos állományú tisztként tartott nyilván, és akiknek iratanyaga az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (továbbiakban: Levéltár) részére átadásra került. Abban a kérdésben, hogy ezen személyek valóban SZT-tisztnek tekinthetők-e, a kutatás nem kívánt állást foglalni. Az összeállítás csupán azzal a céllal készült, hogy bemutassa kik szerepeltek SZT-tisztként a korabeli Belügyminisztérium nyilvántartásában.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően újjászervezett ügynökhálózat, a társadalomba történő legtökéletesebb beépülést, a „csend társadalmának" létrehozását kívánta elérni. Az így kialakított állambiztonsági mechanizmus – főbb elemeit tekintve – egészen 1990-ig változatlan struktúrában működött. A pártállam idején, az állampolgári és emberi jogok intézményes semmibevétele és sárba tiprása a diktatúra általános gyakorlatává vált. A mechanizmus működésének megrendelői és haszonélvezői a mindenkori állampárt vezető testületeinek szintjén, a politikai elit tagjai között keresendők. Mellettük azonban – Medgyessy Péter (D-209) esetén kívül – mindeddig rendkívül kevés szó esett a hivatásos szolgálati jogviszonnyal rendelkező szigorúan titkos állományú tisztek szerepéről. Az 1990 óta a közbeszédben újból és újból felmerülő ügynökkérdés megvitatásának társadalmi jelentőségén és tudományos igényű feldolgozásán túl – megítélésem szerint – fontos figyelmet fordítanunk azon személyek tevékenységére is, akik hivatásos szolgálati jogviszony alapján, de fedőmunkahelyükön keresztül szolgálták az állampárt érdekeit, és hajtották végre az állambiztonság által számukra meghatározott feladatokat. Meggyőződésem, hogy a szigorúan titkos (SZT) állományú tisztek szerepének vizsgálata az állambiztonsági rendszer működésének megértése szempontjából kulcsfontosságú.

Jelen kutatás az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (továbbiakban: Levéltár), a BM III/II. Csoportfőnökség állományába tartozó SZT-tisztek iratanyagának feldolgozását tűzte ki feladatul. Az itt közölt adatok, a kutatási engedély birtokában tudományos kutatás céljából a Levéltártól kért iratokban található adattartalmak tényszerű közlésére szorítkoznak. A kutatás négy forráscsoportot vont be a feldolgozás körébe. Kiindulópontja az a 409 darab SZT-karton (ÁBTL 2.8.2.2., 60-63.dob.) volt, amely a közzétett adatbázis gerincét alkotja. Ezt egészítette ki a fogyatéki anyag részét képező, a III/II. Csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai között található illetményügyek 375 db dossziéja (ÁBTL 2.8.2.2. illetményügyek), és az a 66 darab fedőszámos SZT-karton (ÁBTL 2.8.2.3.), amelyek feldolgozása révén számos kiegészítő adat jutott a birtokunkba. A kutatás legfontosabb alapanyagát az a 386 darab SZT-tiszti személyi gyűjtő (ÁBTL 2.8.2.2. III/II-es SZT-tisztek személyi gyűjtője) jelentette, amely változó összetételben ugyan, de főszabály szerint a szolgálati adatlap mellett felvételi javaslatot, minősítést, önéletrajzot igazolványképet, valamint a szolgálati idő megállapításához szükséges dokumentumokat tartalmazza. Az összesített adatok alapján elmondható, hogy ezen iratcsoportokból 731 SZT-tisztre vonatkozólag sikerült adatot nyerni, akik közül 566 személy név szerint is beazonosítható volt. A csak fedőszámmal szerepeltetett 165 fő közül azonban – további levéltári kutatás révén – még számos személy azonosítható be.

Általánosságban elmondható továbbá, hogy az SZT-tisztek jelentéseit eredetileg úgynevezett „levelező” és „biztonsági” dossziékba rakták le. E dossziék közül azonban a Levéltárban egyetlen egy sem található, így azokat feldolgozására sem kerülhetett sor. Az SZT-tisztek összegyűjtött és rendszerezett adatainak közzétételén túl azonban célkitűzés volt, hogy személyiségükre, politikai meggyőződésükre és állambiztonsági munkájuk megítélésére is szolgáltassunk információkat. Az egyes adatlapok biográfia rovataiban olyan – a személyi gyűjtőben található iratokban található – releváns idézetek és azt kiegészítő információk szerepeltetésére került sor, amelyek alkalmassá teszik a tanulmányt az adott SZT-tiszt személyiség jegyeinek és szakmai munkájának megítélésére is. Ugyanezen célt szolgálja a szigorúan titkos tisztek korabeli lakcímének szerepeltetése is, amely szociográfiai szempontból jelent releváns információt a téma tudományos igényű kutatásához.

Remélem, hogy a honlapon Boér Zoltán, Fráter Olivér és Ungváry Krisztián (56-os Intézet) történészek által elvégzett alapkutatás révén közzétett adatok hozzájárulnak az állambiztonsági múlt egy eddig kevésbé ismert területének, a szigorúan titkos állományú tisztek világának megismeréséhez és megértéséhez.Blazovich Péter
intézményvezető
Emlékpont