APPEL GYÖRGY

D-176
Anyja neve: Sziklai Sára
Született: Budapest, 1925. 07. 02.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola:
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Egyetem (1956)
Szakiskola: Idegen Nyelvi Főiskola (1964)
Nyelvtudás: német (középfok)
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest XIII. Janicsár utca 11.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1952. 01. 01.)
Százados (1955. 01. 01.)
Őrnagy (1960. 07. 16.)
Alezredes (1966. 08. 15.)
Szolgálati hely, idő: BM Személyzeti Főosztály, főelőadó (1956)
II/6. alosztály (1959)
III/II-1-b alosztály (1969)
III/III-7-b alosztály (1971)
III/II-7. Osztály (1975)
Nyugállomány (1977. 02. 28.)
Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
Haza Szolgálatáért Érdemérem (1968)
Felszabadulás Emlékérem (1970)
Dícséret: 12 alkalommal, összesen 18 500 Ft értékben
Fenyítés: Osztályvezetői figyelmeztetés - Hivatalos kapcsolatának kárára ellentétbe került. (1962)

BIOGRÁFIA

Részlet az  Önéletrajzából:

„1952 májusában önként kerültem a hadseregbe [...] [1956] Október 23-án éjjel a Pol. Fcsf. parancsára a veszprémi légvédelmi hadosztályhoz utaztam le harmad magammal, azzal a feladattal, hogy fegyvert ne adjunk ki, saját belátásunk szerint cselekedjünk. Ennek a parancsnak eleget téve 29-ig ott tartózkodtunk. Balaton környékén folytatott feltárási munkák tervrajzai, az ellenforradalmárok kezébe kerültek. Ezeket a fontos okmányokat visszaszereztük és biztonságba helyezése után kénytelenek voltunk elhagyni az alakulatot. November 4-ig bejártam a Honvédelmi Minisztériumba 4-től 10-ig lakásomon tartózkodtam, 10-én jelentkeztem a Karhatalomba.

 

 Részlet az 1976-ban kelt Minősítéséből:

„Appel György elvtárs 1957-ben került a Belügyminisztérium állományába. 1959-től különböző operatív beosztásokban teljesített szolgálatot. Több évig a III/II-7/b, T állományban alosztályunk elhárítási területén dolgozik. [...] Középfokú politikai iskolai végzettséggel rendelkezik. Politikai képzettsége a követelményeknek és beosztásának megfelel. A szocializmushoz, a párt politikájához hű. Pártmunkát végzett és fedőmunkahelyén is végez. Hosszabb ideig volt alapszervezeti titkár, jelenleg pártcsoportbizalmi. [...] Előző minősítésében vezetői rögzítették, hogy a kémelhárító munkát nem sajátitotta el a beosztásának megfelelő szinten. Ez a megállapítás ma is érvényes, s nem látunk biztosítékot annak pótlására. Jelenlegi fedőmunkehlyén széleskörű ismertséggel rendelkezett, mivel mint operatív tiszt hosszabb ideig végzett elhárító munkát a területen. Majd később, mint vezető is tovább foglalkozott vele. Ennek alapján várható volt, hogy mint SZT tiszt jelentős segítséget tud nyújtani a kémelhárító szűrő- kutató munkában. Ehhez - ismertségén túl - beosztása is jó volt. [...] Nem váltotta be a hozzá fűzött reményt, nem nyújtott jelentős segítséget a nyílt állomány részére. A hozzákapcsolt hálózat foglalkoztatása alacsony színvonalon áll, hiányzik a tervszerű céltudatos irányítás. Ennek következménye, hogy nem kapunk használható információt. Az új jelöltek felkutatása vontatott, nem eléggé kezdeményező. Jelentései - bár sokat ír - nem érik el azt a színvonalat, amit e fontos területről elvárunk. [...] Munkájában, magatartásában - ami káros hatással van a munkára - nem érvényesül a következetes, céltudatos tevékenység. /Elfelejtett referendára bejönni, nem készül fel komolyan a beszámolóra, késve és gyenge minőségben készítette el az eligazítási tervet./ Ez feltehetőleg adódik egészségi állapotából és rendezetlen családi életéből. Komoly formában merült fel őszintétlen magatartása, ami nehezíti jelenlegi fedőbeosztásába való tartozását. 1976 áprilisában feleségétől törvényesen elvált, de azt nem jelentette, sőt kérdésre arról számolt be, hogy jól élnek és örömét fejezte ki, hogy feleségét 1976 nyarán felvették az MSZMP soraiba. 1976 szeptemberében bejelentés érkezett, hogy szerelmi kapcsolatot kíván létesíteni munkahelyén egyik titkárnővel, s - a hatás kedvéért - felfedte, hogy jelenleg is hivatásos r. alezredes. Ennek alapján indult vizsgálat során derült ki a válás is. Azt is megállapítottuk, hogy többen is ismerik tényleges státuszát.

Igazoló jelentésben Appel elvtárs jelentést tett, hogy szerelmi kapcsolatot létesített fedőmunkahelyén az egyik könyvtárossal .Hivatali - fedő - főnöke szintén igazoló jelentés írására utasította, mivel munkájában hibát követett el. E tényt nem jelentette, csak kérdésre számolt be a történtekről. 

 Összegzés: [...] Magatartása kifogásolható, munkája nem éri el azt a szintet, amit e fontos fedőbeosztásában joggal elvárunk. Nem számíthatunk lényeges javulásra, sőt attól kell tartani, hogy további dekonspiráció történik

Az intézet vezetőivel való jó és őszinte kapcsolat fenntartása érdekében szükségesnek tartjuk Appel elvtárs kivonását.

- Mivel több személy tud a szerelmi kapcsolat létesítésére tett kísérletről, félő, hogy a vezetők tudomására jut.

- Konspirációs helyzete nem jó, félő, hogy további személyek előtt is ismerté válik

- Nem tudja megoldani azokat a feladatokat, ami azon a területen szükséges.

Appel elvtárs - figyelembe véve az említett okokat is - nem alkalmas az SZT tiszti feladatok ellátására, ezért visszahívása szükséges. Nyílt állományban nem tartunk igényt munkájára. Appel György r. alezredes elvtárs BM-hez való kötődését a szavakon túl, tettei nem bizonyítják. A legminimálisabb bizalmat sem tanúsítja vezetői felé, sőt a kötelezően előírt jelentési kötelezettségeinek sem tesz eleget, mint ezt magánéletével és fedőmunkájával kapcsolatos események is tanúsítják. az operatív feladatok végrehajtásában szakszerűtlenség, pontatlanság, felületesség is tapasztalható. feladatinak nem kellő színvonalú végrehajtása, őszintétlen magatartása, az operatív munkára is káros következményekkel járhat. Az össz. körülményeket mérlegelve, alkalmatlan a fedőbeosztás betöltésére, a feladatok ellátására. A minősítésben foglaltakkal - fenti kiegészítéssel – jóváhagyom” [Rédei ezredes Csoportfőnökhelyettes]"

 

Polgári szakképzettsége: műszerész, felesége az Országos Távvezeték Építő Vállalat jogtanácsosa.


TÉRKÉP